biuletyn

2018 rok

Rok 2018

19.11.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Gniezno wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

09.11.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiniec.

09.11.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne.

02.11.2018 - Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 usy. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

31.10.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowo Dolne.

22.10.2018 - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GNIEZNO

22.10.2018 - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY GNIEZNO

 04.10.2018 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gniezno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

04.10.2018 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gniezno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

04.10.2018 - Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

04.10.2018 - Obwieszczenie Wojewódzkiej  Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg)

03.10.2018 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gniezno zarządzonych na 21 października 2018 r.

02.10.2018 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie z dnia 2 października 2018r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

01.10.2018 - Informacja w sprawie ogłoszeń i obwieszczeń, również  ogłoszeń, publikacji i plakatów wyborczych.

01.10.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniezno

28.09.2018 - Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Gniezno na rok szkolny 2018/2019.  

24.09.2018 - Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych.

20.09.2018 - Informacja opisowa z wykonania  budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2018 roku.

19.09.2018 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 19 września 2018 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

08.09.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie

08.09.2018 -  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.

31.08.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Osiniec

31.08.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne

27.08.2018 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

27.08.2018 - Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Powiatowej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

27.08.2018 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

24.08.2018 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie w wyborach do Rady Gminy Gniezno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

02.08.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowo Dolne.

02.08.2018 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

01.08.2018 - Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 rok dla poszczególnych sołectw. 

31.08.2018 -  Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Mnichowo 175/2)

27.07.2018 - Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Mnichowo 175/1)

11.07.2018 - Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Osiniec) 

11.07.2018 - Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Jankowo Dolne) 

02.07.2018 - Zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - z dnia 7 czerwca 2018 r. nowe taryfy Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Łabiszynku na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gniezno.   (Strony PGW Wody Polskie)

14.06.2018 - Informacja w sprawie zatwierdzenia został Regulaminu udzielania finansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego"

07.06.2018 - Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.

22.05.2018 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017 udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

09.05.2018 - Uchwała SO-0954/38/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

26.04.2018 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

19.04.2018 - Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu  Gminy  Gniezno  na  okres  21  dni  wywieszono  wykaz  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym

19.04.2018 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego.   

19.04.2018 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2017 roku - w formie ulgi w podatku rolnym 

19.04.2018 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł w 2017 roku. 

09.04.2018 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie

23.02.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie kompleksu nieruchomości gruntowych położonych w Lulkowie i Kalinie.

15.02.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

15.02.2018 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie

09.02.2018 - Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego   (interpretacja skargą z dnia 2 marca 2018 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

29.01.2018 - Uchwała SO-0951/41/P/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznai 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gniezno.  

29.01.2018 - Uchwała SO-0951/34/D/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznai 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno. 

23.01.2018 - Uchwała SO-0951/91/D/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno.

23.01.2018 - Uchwała SO-0952/40/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na 2018 rok.

23.01.2018 - Uchwała SO-0957/40/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

05.01.2018 - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze