biuletyn

2019 rok

Rok 2019

19.11.2019 -Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora  w Referacie gospodarki i rozwoju

19.11.2019 -Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora  w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

31.10.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Referacie gospodarki i rozwoju

31.10.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora  w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

30.10.2019 -Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora  w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

22.10.2019 - Wójt Gminy Gniezno zarządzeniem 72/2019 ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

18.10.2019 - Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020"      Projekt uchwały       Projekt programu

18.10.2019 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji - 1 etat 

30.09.2019 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w Referacie Księgowo - Finansowym w Urzędzie Gminy Gniezno

30.09.2019 - Informacja o stypendiach za osiagnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2018/2019

26.09.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne.(99/5)

12.09.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości - 1 etat

04.09.2019 - Gmina Gniezno ogłasza wyniki otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7, Poddziałanie 7.2.2

27.08.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osiniec.(123/11-20)

27.08.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne.(543/1-77)

27.08.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lulkowo (211-256).

27.08.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lulkowo (88/1)

12.08.2019 - Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02‑IZ.00‑30‑001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

18.06.2019 - Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

11.06.2019 - Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Gniezno Raportu o stanie Gminy Gniezno za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

11.06.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Osiniec

11.06.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne

06.06.2019 - Raport o stanie Gminy Gniezno      Raport część 1        Raport część 2

21.05.2019 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym w zakresie podatku od środków transportowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2018 rok

16.05.2019 Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych  i  fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej  500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

13.05.2019 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego za 2018 rok.

13.05.2019 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2018 roku - w formie ulgi w podatku rolnym.

13.05.2019 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł w 2018 roku.

13.05.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

30.04.2019 - Oświadczenie Wójta Gminy Gniezno o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

16.04.2019 - Informacja Wójta Gminy Gniezno w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków .

15.03.2019 - Kurenda spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego    plakat

12.03.2019 - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

12.03.2019 - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury i aktywizacji społecznej

12.03.2019 - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

20.02.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

20.02.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kultury i aktywizacji społecznej

20.02.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

19.02.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Osiniec

19.02.2019 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne

25.01.2019 - Kurenda w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

18.01.2019 - Wójt Gminy Gniezno Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku zwołuje na terenie Gminy Gniezno zebrania wiejskie i zebranie Osiedla Łabiszynek, w  celu dokonania wyboru sołtysów, rad sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla  Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek.