biuletyn

Zarządzenia - 2024

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gniezno

1. Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

3. Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025"

4. Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie planu naprawczego utrzymania efektów projektu grantowego ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR"

5. Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

6. Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

7. Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

8. Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

10. Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2024r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

11. Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

12. Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne

13. Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

14. Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne

15. Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe

16. Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Zdziechowa, stanowiącewj własność Gminy Gniezno, na sprzedaż której pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

17. Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18. Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

19. Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

20. Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz potrzeb przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

21. Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe

22. Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania Rady do spraw Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025

23. Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno i ustalenia terminu jego odpracowania

24. Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego

25. Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

26. Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

27. Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2023 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy Gniezno