baner

Formularze

 KATEGORIE

- OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

- EDUKACJA

- DROGI I KOMUNIKACJA

- PODATKI I OPŁATY

- POZOSTAŁE OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

- GOSPODARKA PRZESTRZENNA I KOMUNALNA

- OCHRONA ŚRODOWISKA

 
pdf Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych
pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pdf Formularz zgłoszenia pobytu stałego
pdf Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 folder Dodatkowe informacje i formularze związane z obsługą mieszkańców
pdf  Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)
pdf  Wniosek o stypendium Wójta Gminy Gniezno (za wybitne osiągnięcia)
pdf  Regulamin przyznawania nagród i stypendiów naukowych
 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) uczęszczającego do szkoły
 Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu ucznia (dziecka) do szkoły
 Wniosek o zakup biletu miesięcznego dla ucznia (dziecka) uczęszczającego do szkoły
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu - reklama.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie za opłatą reklamy.
  Klauzula informacyjna RODO
 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania(ZDN-2)
 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
  Instrukcja wypełnienia (MF)
   Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu(ZIN-1)
      Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)  
     Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
    Wzór wypełnienia
 Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) 
Informacja o gruntach (IR-1) 
  Wzór wypełnienia 
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
    Wzór wypełnienia 
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)  
      Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3) 
    Wzór wypełnienia  
Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) 
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) 
Informacja o lasach (IL-1) 
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) 
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) 
  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) 
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 
  Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A) 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych - wzór obowiązujący od 1 listopada 2020 r. 

Informacja uzupełniająca do deklaracji - dla rodzin wielodzietnych

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie - konie

Klauzula informacyjna RODO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 
 

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy  lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
(formularz obowiązuje od 03.01.2022 r.)

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zmianę dezycji o warunkach zabudowy 
Wniosek o podział działki 
Wniosek o wydanie zaświadczenia - nadanie numeru porządkowego nieruchomości  
pdf

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
- wniosek do projektu aktu
- uwaga do konsultowanego projektu aktu
- wniosek o zmianę aktu
- wniosek o sporządzenie aktu

Wniosek o wydanie opini dotyczącej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków  
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej
Wniosek o sporządzenie zmiany studium 
  Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno".
  Regulamin programu
 

Formularze w formacie PDF

Wniosek - osoby fizyczne

Wniosek - przedsiębiorcy

Formularz rozliczenia

 

Formularze w formacie WORD

Wniosek - osoby fizyczne

Wniosek - przedsiębiorcy

Formularz rozliczenia

azbest_free AZBEST
  Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2023
  Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest
  Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest  
 WYCINKA DRZEW
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Zgłoszenie zamiaru wyciecia drzewa  
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trensportu nieczystości ciekłych 

Oświadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia

  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załącznik do sprawozdania - wykaz zawartych i rozwiązanych umów

 DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  xls Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
ROLNICTWO
  Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych - susza 2023
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
    Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych
    Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych

Pozostałe wnioski

   

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

   

Wniosek o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno

Oświadczenie do wniosku

OPIEKA SPOŁECZNA
  Formularze dostępne na stronie https://gopsgniezno.naszops.pl/

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła