baner1

baner2

baner3

baner4

Projekty Uchwał - KADENCJA VIII

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 kwietnia 2024 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/394/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno"

2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Kościelne

3. Projekt uchwały w sprawiezmiany planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 marca 2024 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę̨ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,

3. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2024 roku

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2024 roku,

5. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno,

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Kalina,

7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,

8. Projekt uchwały w sprawie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,

9. Projekt uchwały w sprawie realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LXXI/565/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 lutego 2024 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę̨ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/578/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z gminami: Trzemeszno, Czerniejewo, Kiszkowo, Witkowo, Łubowo, Niechanowo, Kłecko, Mieleszyn, Miasto Gniezno i zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki,

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działka nr 219/33,

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora,

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Gniezno

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 stycznia 2024 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za wykonywanie określonych zadań oraz wysokości i sposobu ustalenia ekwiwalentu na terenie Gminy Gniezno

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wola Skorzęcka

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działka nr 115

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działki nr 116/1, 116/33, 116/34

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 grudnia 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

4. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2039

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

14. Projekt uchwały w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXX SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 listopada 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2024 rok

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LX/460/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 października 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2024-2027

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2024-2027

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gniezno na lata 2024 – 2029

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 września 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030"

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jankowo Dolne w trybie bezprzetargowym

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego terenu działki 254 arkusz mapy 2 stanowiącej fragment wsi Mnichowo w gminie Gniezno

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 147/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Obora, gmina Gniezno

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy

12. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.K. z dnia 20 marca 2023 r., uzupełnionej pismem z dnia 8 maja br.

 PROJEKTY UCHWAŁ NA LXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 sierpnia 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

 PROJEKTY UCHWAŁ NA LXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 czerwca 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 rok

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Szczytniki Duchowne

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej wsi Braciszewo, gmina Gniezno

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz. nr ewid. 69, gmina Gniezno

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 maja 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2023 roku

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych  położonych w Jankowie Dolnym, stanowiących własność Gminy Gniezno, na rzecz ich najemców

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 kwietnia 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/293/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gniezno na rzecz ich najemców

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Wełnica

4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Jankowie Dolnym

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa A. i M. M. oraz A. i W. Z. z dnia 13 marca 2023 r. na Wójta Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 marca 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie bezprzetargowym,

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego terenów stanowiących częściowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne,

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec,

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P.S. z dnia 31 stycznia 2023 r.,

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Gnieźnieńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2023 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 23 lutego 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,

3. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr LIV/360/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno,

4. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gniezno oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2023 roku,

6. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2023 roku,

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno,

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki,

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo /dz. 114, 115/,

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo /dz. 116/,

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo /dz. 219/1/,

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora,

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 stycznia 2023 r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

3. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,

4.  Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2018 – 2023,

6.  Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy,

7.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,

8.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana J.K. z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

9.  Projekt uchwały w sprawie rozpoznania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LX SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 grudnia 2022 r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

4. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.,

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,

7. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.,

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i klubu dziennego Senior+,

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno, jako organizatora publicznego transport zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/325/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gniezno,

12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,

13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,

14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,

15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,

16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,

17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2023 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 listopada 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2023 rok

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

8. Projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym rodzice dowożą zamieszkałe na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli, w roku szkolnym 2022/2023

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

PROJEKTY UCHWAŁ NA LVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 10 listopada 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 października 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

6. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Skiereszewo, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W. J. z dnia 27 września 2022 r. na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Informacja o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 18 października 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Informacja o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LV SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 września 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LII/413/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2022/2023

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia

11. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej

Informacja o zwołaniu LV Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY  w dniu 5 sierpnia 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Informacja o zwołaniu LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

 PROJEKTY UCHWAŁ NA LIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY  w dniu 14 lipca 2022 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Informacja o zwołaniu LIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LII SESJĘ RADY GMINY  w dniu 30 czerwca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnieźnie

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/324/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

Informacja o zwołaniu LII Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 maja 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniezno,

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2022 r.,

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2022 roku,

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbiczany,

7. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wełnica,

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków,

9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwo Łabiszynek,

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gniezno,

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

Informacja o zwołaniu LI Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA L NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 17 maja 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno do roku 2030"

Informacja o zwołaniu L Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 kwietnia 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Skiereszewo, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwo Łabiszynek

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gniezno

Informacja o zwołaniu XLIX Sesji Rady Gminy

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 8 kwietnia 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Informacja o zwołaniu XLVIII Sesji Rady Gminy

 PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 31 marca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu

5. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie

6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne

10. Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. C. na działania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w Gminie Gniezno "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Informacja o zwołaniu XLVII Sesji Rady Gminy

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 lutego 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniezno do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. 7. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu,

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Zdziechowie,

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2022 roku,

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2022 roku,

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno",

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniezno na lata 2021-2032",

12. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia spadku po Bogumile Dobrzyńskiej zmarłej w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Gnieźnie,

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno,

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo,

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo,

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany,

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec,

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno,

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego terenów stanowiących częściowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne,

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica.

Informacja o zwołaniu XLVI Sesji Rady Gminy

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLV SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 stycznia 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno"

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 88/2, położoną w miejscowości Lulkowo

Informacja o zwołaniu XLV Sesji Rady Gminy

POJEKTY UCHWAŁ NA XLIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 grudnia 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

2. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

4. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok,

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok,

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

Informacja o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 listopada 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2022 rok

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu na rzecz osób starszych na lata 2022-2028

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych: Pt. „Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno

11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie

12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 19, położoną w miejscowości Zdziechowa

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLII SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 października 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

2. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXVII/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Szczytniki Duchowne

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni

Informacja o XLII Sesji Rady Gminy

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLI  SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 września 2021 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

 2. Projekt uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica,

 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

 7. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

 8. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XL NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 2 września 2021 r

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i  sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora pod nazwą "Aktywny Senior w Gminie Gniezno"

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu

Informacja o XL Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 lipca 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu

7.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2021 r.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2021 roku

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

10. Projekt stanowiska Rady Gminy Gniezno w sprawie inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym

Informacja o XXXIX Sesji Rady Gminy Gniezno

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 czerwca 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gniezno na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Informacja o XXXVIII Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 maja 2021 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXII/234/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Oborze

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 kwietnia 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

8. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

9. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Zdziechowa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o XXXVI Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 marca 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu

5. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana A.R. z dnia 14 grudnia 2020 roku

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana P.S. z dnia 14 grudnia 2020 roku

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r.

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani T.G. z dnia 9 lutego 2021 roku

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.Z. z dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Informacja o XXXV Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 lutego 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku,

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2021 roku,

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lulkowo,

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne,

6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Łabiszynku.

Informacja o XXXIV Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 stycznia 2021 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

2. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

3. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Dębowiec na Dębówiec

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania

6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Gniezno wraz z porządkiem obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 grudnia 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno Nr XIX/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gopodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2021 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 listopada 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,

2. Projekt uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 rok,

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,

6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+”

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXX SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 listopada 2020 r. 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne i hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn,

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż działki w Jankowie Dolnym,

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż działki w Lulkowie,

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie gruntów na okres dłuższy niż 3 lata,

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Kościelne,

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 1 lipca 2020 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 8 października 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gniezno instrumentem płatniczym

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 września 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno od 1 września 2020r.

5. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych

6.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/2020 z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego w Jankowie Dolnym,

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Piekary w trybie bezprzetargowym

10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniezno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gniezno

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 sierpnia 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne

5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz. nr ewid. 69, gmina Gniezno.

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu

12. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

13. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od dnia 1 września 2020 roku

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniezno na rok szkolny 2020/2021

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

19. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2020-2024

20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Szczytniki Duchowne

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 czerwca 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne


PROJEKTY UCHWAŁ NA XXV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 maja 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (pierwotny)

Autopoprawka 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (po autopoprawce)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jankowo Dolne w Gminie Gniezno


PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 kwietnia 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

3. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w Gminie Gniezno

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w Gminie Gniezno

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w Gminie Gniezno

 


PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 13 marca 2020 r.
 
1. Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych położonych na terenie Gminy Gniezno

 


PROJEKTY UCHWAŁ NA XXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 lutego 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku,

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku,

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”.  

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 14 lutego 2020 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno,

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.,

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaną odpady komunalne,

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

7. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,

10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XX SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 stycznia 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno.

3. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gniezno nr VII/45/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020 - 2025"

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

10. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 grudnia 2019 r.

Projektu budżetu Gminy Gniezno na 2020 rok oraz projekt WPF Gminy Gniezno

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Gniezno

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych  do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko

4. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+”

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 grudnia 2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 14 listopada 2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+”.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +".

7. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w  ramach inicjatywy lokalnej.

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 października 2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023

4. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno,

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiącej własność Państwa Teresy i Kazimierza Ch., położonej we wsi Lubochnia w celu połączenia dwóch dróg gminnych,

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne (535)

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

13. zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

14. Projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XV SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 września 2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażeniazgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższyniż trzy lata,

3. Projekt uchwały w sprawie nadanianazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo,

4. Projekt uchwały w sprawie zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu idziałalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina -działki nr 12/3 i 12/4,

5. Projekt uchwały w sprawie zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwaletniskowego w Lubochni,

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wmiejscowości Modliszewo dz.nr.126/1 - część „A",

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Gniezno",

8. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji okandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019roku na działania organuwykonawczego Gminy Gniezno,

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęciaProgramu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Gniezno,

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęciaRegulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniomszkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIV SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 3 września 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno.

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno.  

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 29 sierpnia 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 7 sierpnia 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

4. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze,

5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia   Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym.  

PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 czerwca 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Gniezno absolutorium za 2018 r.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Poszerzenie jezdni ul. Cechowej”.

7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Ks. Leona  Formanowicza  w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym,

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dębówiec,

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyszczewo,

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia,

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo,

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu zabaw i boisku sportowemu we wsi Modliszewo,

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec,

17. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA IX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 kwietnia 2019r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia      28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik 1 do uchwały

4. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia  28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.     załacznik 1 do uchwały
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA VIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 marca 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2019.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2019-2020

4. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2019 roku

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy

PROJEKTY UCHWAŁ NA VII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 6 marca 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PROJEKTY UCHWAŁ NA VI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 28 lutego 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 

2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III    

PROJEKTY UCHWAŁ NA V SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 22 lutego 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2019,

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżewo Paczkowe,     załacznik

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wełnica,      załacznik

4.Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr.125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik_1   załacznik_2   załacznik_3

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr.ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik_1   załacznik_2   załacznik_3

6. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr.ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik_1   załacznik_2   załacznik_3

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Piekary do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Braciszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 stycznia 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok,

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2019 rok,

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2019 rok,

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno,

5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne,

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytniki Duchowne w Gminie Gniezno. załącznik część:[1] [2] [3] [4] [5]    

PROJEKTY UCHWAŁ NA III SESJĘ RADY GMINY w dniu 20 grudnia 2018r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

3.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

5.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2019r.

7.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

8.Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika  Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA II SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 grudnia 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

2) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego,

3) Projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno,

4) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno,

6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego,

7) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.,

8) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019rok,

9) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.,

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”,

11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie  projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2019 rok

1.Dochody budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 1

2.Wydatki budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 2

3.Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - załącznik nr 3

4.Zadania majątkowe na 2019 r. - załącznik nr 4

5.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 5

6.Dotacja podmiotowa na 2019 r. dla Samorządowej Instytucji Kultury - załącznik nr 6

7.Dotacje udzielane jednostkom spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 7

8.Dochodyz wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8

9.Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9

10.WRPO na lata 2014-2020 - załącznik nr 10

11.Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 11


Archiwalne projekty uchwał

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła