baner1

baner2

baner3

baner4

Projekty uchwał - Kadencja IX

V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gniezno - 27.06.2024 r.

Projekt uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości położonej we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

IV sesja Rady Gminy Gniezno - 27.06.2024 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2023 rok,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium,

d) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,

f) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno",

g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości położonej we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

h) rozpatrzenia skargi Pani W.B. z dnia 14 maja 2024 r. na Wójta Gminy Gniezno,

i) rozpatrzenia skargi zbiorowej Państwa Ł. i M.Ł oraz A. i P.K. z dnia 19 maja 2024 r. na Wójta Gminy Gniezno,

j) rozpatrzenia petycji Mieszkańców wsi Osiniec z dnia 20 maja 2024 r.

III sesja Rady Gminy Gniezno - 23.05.2024 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,

c) ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno,

d) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno,

e) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie bezprzetargowym,

f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Wełnica w trybie bezprzetargowym.

II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gniezno - 14.05.2024 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

c) powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno

d) ustalenia diet Radnych Gminy Gniezno

e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno

f) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

g) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Mieleszyn w sprawie powierzenia przez Gminę Mieleszyn Gminie Gniezno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła