baner

Rozdział 6 - Zakresy zadań Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział VI - Zakresy zadań Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy

§ 22. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7. zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej,
8. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia współdziałania w realizacji zadań,
9. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
10. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań Urzędu,
12. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
13. wydawanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
14.przyjmowanie oświadczeń w tym o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
15. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.
17.współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy
18 reprezentowanie Gminy w organizacjach do których został delegowany,
19 reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniach sądowych i administracyjnych
20 podejmowanie działań i czynności celem wykorzystywania mienia Gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składania w tych sprawach wniosków,
21 współpraca z komisjami Rady  Gminy,
22 pozyskiwanie środków unijnych na rzecz Gminy,
23 współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
24 wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,

§ 23.Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
1. wykonywanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem funkcjonowania samodzielnych stanowisk wymienionych w  § 12 lit. B niniejszego Regulaminu
2. współudział w kierowaniu pracą urzędu,
3. współpraca z podmiotami i instytucjami ochrony zdrowia,
4. rozpatrywanie skarg i wniosków,  
5. realizacja postanowień ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,
6. udzielanie informacji środkom masowego przekazu,
7. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
8. opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy
9. przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
10. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz doskonaleniem kadr,
11. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
12. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał,
13. nadzór nad przygotowaniem projektów zarządzeń i pism okólnych.
14. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych dla Urzędu,
15. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
16. koordynacja i nadzór nad odbywanymi praktykami i stażami w Urzędzie,
17. koordynacja pracy i bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególne i samodzielne stanowiska pracy i Referat Finansowo- księgowy
18. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia,
19. reprezentowanie Gminy w organizacjach, do których został delegowany,
20. wnioskowanie o przyznanie nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
21. nadzór nad przygotowaniem służby przygotowawczej i organizacją egzaminów dla pracowników Urzędu,
22. nadzór nad pozyskiwaniem środków unijnych ,
23. przeprowadzanie okresowej oceny podległych pracowników,
24. wykonywanie innych czynności i zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 24.1.Do zadań Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu Gminy należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektu budżetu, jego korekt i sprawozdawczości z zakresu finansów        publicznych;
2/ zapewnienie maksymalizacji dochodów budżetowych;
3/ nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy;
4/ nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej w ciągu roku budżetowego;
5/ nadzór nad poziomem zadłużenia Gminy;
6/dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych;
7/ parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta  w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;
8/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
9/ inicjowanie działań Gminy na rzecz pozyskiwania środków finansowych, m.in. poprzez emisję obligacji oraz pożyczek i kredytów długoterminowych;
10/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
11/ kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczania z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości;
12/ współpraca z organami podatkowymi i finansowymi, działającymi poza podległością samorządu Gminy;
13/ współpraca z bankami w zakresie obsługi budżetu Gminy, tworzenia lokat, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, negocjacji umów kredytowych;    
2. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik jest uprawniony do:
1/ żądania od jednostek organizacyjnych, udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
2/wyrażania opinii, na wniosek kierowników jednostek, o osobach powoływanych na     stanowiska głównych księgowych w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących w  ramach budżetu Gminy, na podstawie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego naboru;
3/ wnioskowania do Wójta o skierowanie sprawy do właściwych organów w     przypadku  naruszenia dyscypliny budżetowej przez kierowników komórek organizacyjnych lub kierowników jednostek organizacyjnych;

§ 25. W czasie nieobecności   Sekretarza i Skarbnika ich obowiązki przejmuje  wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.


Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła