baner

Rozdział 7 - Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez wszystkie stanowiska Urzędu

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział VII - Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez wszystkie stanowiska Urzędu

  § 26.1. Do zadań wykonywanych przez wszystkie stanowiska  Urzędu w szczególności należy:
1/ opracowywanie planów, projektów i przedsięwzięć gospodarczych oraz budżetu w części dotyczącej danej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie zadań z nich wynikających;
2/ opracowywanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań, informacji oraz prognoz i przedkładanie ich  Wójtowi;
3/ protokolarne przejmowanie i przekazywanie składników mienia podlegającego  rozdysponowaniu bądź przejęciu do administrowania przez komórkę organizacyjną właściwą merytorycznie z uwagi na realizowane zadanie, z którego wynika dana czynność;
4/ podejmowanie inicjatyw i przedstawianie wniosków organizacyjno – technicznych i ekonomicznych dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dziedzin dotyczących życia         społeczno - gospodarczego i kulturalnego Gminy;
5/ prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;
6/ opracowywanie projektów aktów prawa wydawanych przez Wójta i Radę;
7/ rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych, posłów i senatorów oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi i przedkładanie ich do podpisu Wójtowi, Sekretarzowi lub Skarbnikowi;
8/ rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków mieszkańców oraz przedkładanie przygotowanych odpowiedzi do podpisu merytorycznemu przełożonemu;
9/ realizowanie uchwał Rady i zarządzeń  Wójta oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych i przygotowywanie na żądanie Wójta informacji z ich wykonania;
10/ współpraca z Komisjami Rady, organami samorządu mieszkańców ,organizacjami pozarządowymi – zgodnie z merytorycznym zakresem działania;
11/ współpraca w zakresie realizacji zadań dotyczących obronności kraju i obrony cywilnej oraz przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków;     
12/ współdziałanie w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i bhp;
13/ współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie Gminy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
14/ sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami organizacyjnymi poprzez:
a) opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w jednostce,
b) konsultowanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo -finansowych,
c) konsultowanie i opiniowanie sprawozdań z działalności,
d) sporządzanie innych opinii o działalności,
e) opiniowanie i kontrolę realizacji umów, a w szczególności umów o świadczenie usług użyteczności publicznej,
f) wnioskowanie o umieszczenie zadań w planach rzeczowo - finansowych i w planach inwestycyjnych oraz inicjowanie przygotowania analiz potrzeb,
g) wykonywanie innych czynności, każdorazowo określonych odrębnym zarządzeniem Wójta;
15/ realizowanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16/ obsługa właściwych Komisji Rady, każdy według zakresu własnego działania;
17/ wykonywanie technicznej obsługi zespołów i komisji powoływanych doraźnie w poszczególnych dziedzinach działania;
18/ realizacja zadań związanych z poborem opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z przepisami prawa w sprawie opłaty skarbowej,
19/ zabezpieczenie merytorycznej strony postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
20/ prowadzenie dziennika korespondencyjnego, w którym rejestrowane są wszystkie wpływające pisma, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem  akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
21/ kontrolowanie wydatkowania przyznanych środków budżetowych;
22/ przygotowywanie wniosków dotyczących potrzeb inwestycyjnych;
23/ archiwizowanie dokumentów oraz ich udostępnianie wnioskodawcom;
24/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, zgodnie z zakresem działania poszczególnych komórek;
25/ przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. Funduszy Europejskich;
26/ prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych;
27/ bieżąca współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy pomocowe;
28/ monitorowanie aktów prawnych dostosowujących prawo krajowe do wymogów Unii Europejskiej.
2. Do pracowników Urzędu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy regulujące ich prawa i obowiązki oraz postanowienia:
1/ Statutu Gminy Gniezno
2/ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno
3/ Regulaminu Pracy Urzędu Gniezno
4/ aktów prawnych wydanych przez  Wójta,
5/ procedur i instrukcji  w ramach kontroli zarządczej
3. Pracownicy Urzędu powinni postępować zgodnie z zasadami praworządności, kierować się interesem społecznym, pogłębiać zaufanie mieszkańców do organów państwa i samorządowych, działać wnikliwie, szybko i bezstronnie.
4. Pracownicy Urzędu przy załatwianiu spraw wykonują czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno - kancelaryjnym i inne we właściwym zakresie - z zachowaniem postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów o postępowaniu administracyjnym.
5. Pracownik Urzędu nie może wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnienie podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
6. Pracownik Urzędu składa oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczenie składane jest w komórce kadr, każdorazowo w przypadku zmiany stanu     opisanego w oświadczeniu.
7. Pracownik Urzędu przestrzega postanowienia  art. 24, 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o     pracownikach samorządowych
8. Na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

§ 27. Do zadań Referatu Finansowo-księgowego należy:

1. Przygotowywanie projektu budżetu, jego korekt i sprawozdawczości z zakresu finansów publicznych;
2. Prowadzenie rachunkowości jednostki;
3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
5. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
6. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej  Urzędu;
7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
9. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
10. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
11. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
12. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego nie przekazanego jednostkom organizacyjnym Gminy;
13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
14. Rozliczanie inwentaryzacji;
15. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
16.  Przygotowywanie sprawozdań finansowych;
17. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
18. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy a w szczególności:
1/prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
2/gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
3/przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
4/podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
5/wystawianie, prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych, przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat, przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
19. Wystawianie faktur,
20. Wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym.
21. Prowadzenie obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu
22. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym w materiały biurowe kancelaryjne i druki,
23. Fakturowanie sprzedaży nieruchomości.
24. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą, w tym:   
1/ dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie zaświadczeń,
2/ wykreślanie z ewidencji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
3/ wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
25.Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
26. Udzielanie odmowa udzielenie, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów
regularnych specjalnych,
27. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i kultury,
28. Sprawy dot. Ochrony Informacji Niejawnych,:         
    
§ 28. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej prowadzi się na  podstawie zawartej umowy zlecenia.

Samodzielne stanowiska pracy  :

1. Samodzielne stanowisko d.s.  sekretariatu i kadr.
Podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy .
I. Zakres czynności merytorycznych:
Do zadań Samodzielnego stanowiska d.s. sekretariatu i kadr należy:
1. Prowadzenie sekretariatu a w tym przede wszystkim zapewnienie obsługi organizacyjnej  Wójta i Sekretarza,
2. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
3. Prowadzenie spraw kancelaryjno – technicznych a w szczególności:
1/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2/ prowadzenie ewidencji korespondencji,
3/ prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4/ przygotowywanie i obsługa - w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
5/przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń,
6/ prowadzenie ewidencji pieczęci oraz nadzór nad zamawianiem, i przechowywaniem pieczęci urzędowych,
7/ prowadzenie rejestru instytucji kultury, rejestru jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz prowadzenie rejestru upoważnień.
4.  Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich   kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych samodzielnych stanowisk,
5. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności:
1/ prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2/ zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
3/ przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
4/ przygotowanie i wydawanie świadectw pracy,
5/ ewidencja czasu pracy pracowników,
6/ kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych
6. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego, w którym rejestrowane są wszystkie wpływające pisma, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz  instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7. Przygotowywanie informacji o liczbie  zatrudnionych  do budżetu  oraz w celu naliczenia odpisu na   fundusz  Socjalny.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych

2.Samodzielne stanowisko d.s. ewidencji ludności, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
1. Prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich  a w szczególności:
1/ ewidencji ludności i dowodów stwierdzających tożsamość,
2/ wydawanie zezwoleń na  zgromadzenia i zabawy publiczne,
3/ wydawanie zezwoleń na zbiórki  publiczne ,
4/ współdziałania z organami wojskowymi organami ścigania, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa  i porządku publicznego.
5/ administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji.   
6/ zbieranie opinii i wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
7/ cofanie i odmowa wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
8/ Prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
9/ naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolowanie prawidłowości  terminowości ich wpłat

3.Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji, rad sołeckich oraz archiwum zakładowego.
Podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, i jej komisji , jednostek pomocniczych , w   szczególności:
1/przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3/ przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
4/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i protokołowanie sesji, posiedzeń zebrań i spotkań,
5/ prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
6/ prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
7/załatwianie spraw  związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego,
8/ współpraca w sprawach związanych z wyborami i referendami.

4.Samodzielne stanowisko d.s. gospodarowania mieniem komunalnym.
Podlega bezpośrednio  Sekretarzowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
- prowadzenie spraw związanych z dbałością o miejsca Pamięci Narodowej, sporządzanie wniosków o dotacje na ich utrzymanie, sporządzanie rozliczeń otrzymanych dotacji oraz sprawozdań w tym zakresie,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nazewnictwem ulic oraz numeracją nieruchomości,
W zakresie inwentaryzacji mienia Gminy:
1/ opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
2/ komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
3/ przejmowanie na rzecz Gminy  mienia Skarbu Państwa,
4/ prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie regulacji stanów prawnych     nieruchomości,
5/ zakładanie i prowadzenie ewidencji gminnych gruntów, i lokali,
W zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami :
1/ podejmowanie postępowań regulacyjnych w zakresie bezumownego korzystania z gruntów  przez podmioty nie posiadające tytułu prawnego,
3/ podejmowanie innych czynności sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości w celu zabezpieczenia interesów Gminy,
4/ gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy – nabywanie, zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, udostępnianie nieruchomości pod inwestycje związane z infrastrukturą techniczną,
5/ prowadzenie postępowań w zakresie wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność,
6/ prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu,
7/ ustalanie i prowadzenie spraw  dotyczących opłat adiacenckich ,planistycznych,
8/ pełnienie nadzoru właścicielskiego we współwłasnościach, których Gmina jest współwłaścicielem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
9/ sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych  oraz gruntów z zasobu Gminy ,
10/ prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem przez Gminę prawa pierwokupu,
11/ prowadzenie spraw dotyczących zamian nieruchomości Gminy dla realizacji celów  publicznych,
12/ przygotowanie dokumentacji do wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy,
13/ sprzedaż prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy w drodze przetargów i w trybie bezprzetargowym,
14/ regulacja praw rzeczowych osób fizycznych i prawnych w stosunku do nieruchomości Gminy,
15/ prowadzenie działań związanych z ochroną interesów właścicielskich Gminy, w szczególności: kontrola sposobu użytkowania gruntów komunalnych w aspekcie zmiany przeznaczenia obiektu lub terenu celem wprowadzenia zmiany naliczenia opłat, kontrola gruntów komunalnych w aspekcie bezumownego korzystania celem regulacji stanów posiadania,
16/ nabywanie na rzecz Gminy nieruchomości z mocy innych ustaw,
17/ prowadzenie spraw w zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych, w tym gruntów rolnych
18/ prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych związanych z użytkowaniem wieczystym oraz trwałym zarządem,
19/ prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości,  
20/ prowadzenie spraw w zakresie roszczeń windykacyjnych w stosunku do nieruchomości gminnych,
21/ prowadzenie rejestru zabytków,
22/ współpraca z konserwatorem zabytków.
Do zakresu działania  spraw lokalowych  należy:
1/ wykwaterowywanie lokatorów z budynków wyłączonych z użytkowania, przeznaczonych do rozbiórki i remontu kapitalnego,
2/ przekwaterowywanie rodzin pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
3/ wynajem lokali i lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy,
4/ zamiana lokali mieszkalnych,
5/ regulowanie stosunków prawnych w lokalach mieszkalnych, na rzecz osób pozostałych w  lokalu po śmierci albo wyprowadzeniu się najemcy,
6/ rozpatrywanie spraw z zakresu  łączenia lokali mieszkalnych, ich podział albo przyłączania do nich innych części budynków,
7/ wyrażanie zgody w sprawie adaptacji części niemieszkalnych budynków na cele mieszkalne,
8/ wyjaśnianie spraw związanych ze sprzecznym z umową lub przepisami prawa korzystaniem z lokali mieszkalnych
9/ analiza potrzeb w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz stopnia ich zaspokajania,
10/ współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
11/ prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych.
12/ udział w opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
13/ wnioskowanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami,
14/ przygotowywanie materiałów w zakresie ustalania stawek czynszu za ich najem,
15/ nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz regulację ułamkowych części praw rzeczowych do wieczystego użytkowania lub własności gruntu,
16/ zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i użyczenia lokali niemieszkalnych oraz garaży,
17/ przygotowywanie i opracowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości z zakresu gospodarowania zarządzanym zasobem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz garaży dla potrzeb organów samorządowych i Urzędu Statystycznego,
18) wyjaśnianie spraw interwencyjnych dotyczących administrowania i eksploatacji zasobów.

5. Samodzielne stanowisko d.s.  planowania przestrzennego
Podlega bezpośrednio  Wójtowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości,
2. Opracowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie podziału nieruchomości,
3. Bieżące prowadzenie rejestru wniosków w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw w tym zakresie w

terminach określonych w przepisach prawa,
4. Prowadzenie postępowania w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych spraw związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym oraz gospodarka nieruchomościami,
5. Przygotowywanie zaświadczeń z zakresu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
6. Przygotowywanie opinii w zakresie dotyczących lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
7. Prowadzenie rejestrów spraw objętych zakresem obowiązków  oraz przestrzeganie ustawowych terminów ich załatwienia
1/ zlecanie i nadzorowanie oraz prowadzenie procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy lub jego zmiany;
2/ zlecanie i nadzorowanie oraz prowadzenie procedury sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany;
8. W zakresie podziałów nieruchomości i scaleń gruntów:
1/prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
2/wszczynanie i prowadzenie postępowania scaleniowego lub wymiennego dla gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze i leśne,
3/prowadzenie postępowania o podział nieruchomości,
4/prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości dla obszarów   przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne ,

6. Samodzielne stanowisko d.s.  budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
Podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.
I. Zakres czynności merytorycznych:
1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz  prowadzenie procedury związanej z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w szczególności:
a) weryfikacja złożonych wniosków oraz wymaganych załączników,
b) kompletowanie kserokopii wniosków oraz przekazaniu ich urbaniście,
c) uzgadnianie projektu decyzji przygotowanej przez urbanistę z instytucjami uzgadniającymi decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d) wydawanie wymienionych w pkt c decyzji,
e) stwierdzanie ostateczności wydanych decyzji.
2. Wydawanie decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy,
3. Przepisywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej   osoby
4. Wydawanie  wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. Prowadzenie rejestrów spraw objętych zakresem obowiązków  oraz przestrzeganie ustawowych terminów ich załatwienia.
6.  Współpraca przy opracowywaniu  miejscowych planów zagospodarowania Gminy.
Wykonywanie innych  czynności zleconych przez Wójta .

7.  Samodzielne stanowisko d.s.  techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej
Podlega bezpośrednio   Wójtowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
- Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
- bieżący nadzór nad realizacją inwestycji,
- Opracowywanie wniosków o dotacje budżetowe oraz dofinansowanie inwestycji i remontów ze       źródeł pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Rozliczanie pozyskanych środków budżetowych i pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Opracowywanie programów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym,
- Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych,
- Opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie remontu, przebudowy i utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, mostów oraz budynków stanowiących mienie komunalne,
- przyjmowanie i kontrola oraz opisywanie faktur  pod względem merytorycznym ,sporządzanie dokumentów PT i OT  dotyczących zamknięcia inwestycji  oraz przekazania śr. trwałych
- Nadzór nad bezpieczeństwem na drogach i przejazdach kolejowych ,
- Prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz dokonywanie przeglądów dróg i mostów,
- Udział w pracach związanych z komisyjnym ustalaniem oznakowania lub zmiany oznakowania  ulic i dróg - Wydawanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych oraz decyzji na lokalizację zjazdów publicznych i indywidualnych,
- Przygotowywanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
- Ustalanie potrzeb remontowych urządzeń komunalnych oraz nadzór nad utrzymaniem tych urządzeń,  
- Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam, szyldów na terenie Gminy,
- Uzgadnianie  z referatem księgowości  nakładów poniesionych na  poszczególne inwestycje na dzień 31 XII .. .

8.  Samodzielne stanowisko d.s.   zamówień publicznych i infrastruktury technicznej i Pozyskiwania funduszy unijnych.
Podlega bezpośrednio  Wójtowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji przetargowych,
2. Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych
3. Bieżący nadzór nad realizacją  prowadzonych inwestycji ( oświetlenie i wodociągi ),
4. Przyjmowanie kontrola i opisywanie faktur dotyczących prowadzonych inwestycji i remontów pod względem  merytorycznym.
5. Przygotowywanie dokumentów OT  i PT dotyczących zamknięcia inwestycji oraz przekazania środków trwałych
6. Współpraca w zakresie  realizacji inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego.
7. Opracowywanie wniosków o dotacje budżetowe oraz dofinansowanie inwestycji i remontów ze źródeł pozabudżetowych krajowych i unijnych,
8. Rozliczanie pozyskanych środków budżetowych i pozabudżetowych krajowych i unijnych,
9. Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych ( oświetlenie i wodociągi  ),
10. Opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji inwestycji dla potrzeb Rady Gminy, komisji Rady oraz Wójta.

9. samodzielne stanowisko - informatyk
Podlega bezpośrednio  Sekretarzowi Gminy.
I. Zakres czynności merytorycznych:
1. Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji w tym w szczególności:  
1/ planowanie i koordynacja informatyzacji Urzędu,
2/ budowanie baz danych, współpraca z poszczególnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych,
3/prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu,
4/ informatyczne zabezpieczenie baz danych,
5/ administrowanie siecią lokalną,
6/ zabezpieczenie i ochrona danych,
7/ prowadzenie ewidencji stosowanych systemów i programów,
8/ prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania,
9/ ustalania uprawnień dostępu do baz danych,
10/ elektronicznego archiwizowania baz danych na nośnikach informatycznych,
11/ prowadzenia spraw związanych z dostępem do sieci Internetu i poczty elektronicznej,
l2/ obsługa BIP,
13/ gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową, bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz jego ewidencja i brakowanie,
14/ prowadzenie całości spraw obsługi konfiguracji i administracji dostępu do Internetu w zakresie sprzętu i oprogramowania stacji roboczych sieci lokalnej ze szczególnym  
uwzględnieniem ochrony danych w tym danych osobowych,
15/ obsługa baz danych w zakresie instalacji i polityki zabezpieczeń, konfiguracja i administracja sieci lokalnych,
16/ prowadzenie wewnętrznej kontroli polityki bezpieczeństwa informatycznego,
17/ obsługa serwera,
18/ udzielanie pracownikom Urzędu pomocy w korzystaniu z programów użytkowanych na stanowiskach pracy,
19/ prowadzenie spraw z zakresu certyfikacji i podpisu elektronicznego,    
2. Prowadzenie spraw w zakresie promocji Gminy, w tym:
1/ gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
2/ dokumentowanie bieżących wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na terenie  Gminy,
3/ bieżąca aktualizacja strony internetowej www.urzadgminy.gniezno.pl
4/ utrzymywanie na bieżąco kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
 
10. Samodzielne stanowisko d.s. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa , ochrony przeciwpożarowej oraz kancelarii tajnej
Podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy
I. Zakres czynności merytorycznych:
1/ łowiectwo,
2/ tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
3/ utrzymanie porządku i czystości oraz prawidłowego stanu sanitarnego Gminy,
4/ współdziałanie w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych, ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
a) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
b) ochrony środowiska przed odpadami,
c) zadania wynikające z ustawy o ochronie roślin uprawowych,
5/ gospodarka wodna,
6/ organizacja i nadzór nad przebiegiem spisów rolnych,
7/ nadzór i organizacja przytuliska dla zwierząt w tym:
a) czasowe odebranie zwierząt
b) prowadzenie spraw związanych z psami agresywnymi,
8/ sprawy dotyczące upraw maku,
9/ współdziałanie w  zakresie opracowania rzeczowego i finansowego planu melioracji,
10/ współpraca z konserwatorem zabytków i konserwatorem przyrody
11/ współpraca z Izbami Rolniczymi
12/ współpraca z Lasami Państwowymi oraz innymi organami właściwymi w sprawach leśnictwa,
13/ wydawanie decyzji środowiskowych,
14/ promocja i edukacja ekologiczna
    
W zakresie  realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w tym w szczególności:

1. Umacnianie organizacyjne oraz gospodarcze i techniczne Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych;
2. Zapobieganie pożarom poprzez doskonalenie wszystkich form prewencji przeciwpożarowej;
3. Współdziałanie z jednostkami OSP oraz Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej;
4. Prowadzenie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zapobieganie i zwalczanie skutków powodzi;
5. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
6. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych obowiązków.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła