baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o LXXIII Sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 22 lutego 2024 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu LXXIII sesji Rady Gminy Gniezno 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno  przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
  b) zmieniająca uchwałę̨ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,
  c) zmiany uchwały Nr LXXII/578/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  d) wyrażenia woli współdziałania z gminami: Trzemeszno, Czerniejewo, Kiszkowo, Witkowo, Łubowo, Niechanowo, Kłecko, Mieleszyn, Miasto Gniezno i zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki,
  f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działka nr 219/33,
  g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora,
  h) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno,
  i) przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Gniezno.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Zapytania i wolne głosy.
 8. Zakończenie obrad LXXIII sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła