baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 31 października 2019 r.

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej  - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: inspektor ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej w Referacie gospodarki i rozwoju.

Podległość służbowa: Kierownik Referatu gospodarki i rozwoju.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  grudzień 2019 r.

 

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2) wykształcenie wyższe,

3) staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia w administracji publicznej

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) wykształcenie wyższe budowlane, 

2) wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,

3) znajomość przepisów ustaw: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

5) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

6) umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,

7) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

8) prawo jazdy kat. B.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi  będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
- Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
- Opracowywanie wniosków o dotacje budżetowe oraz dofinansowanie inwestycji i remontów ze źródeł pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Rozliczanie pozyskanych środków budżetowych i pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Opracowywanie programów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym,
- Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych,
- Nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego w gminie,
- Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną,
- Ustalanie potrzeb remontowych urządzeń komunalnych oraz nadzór nad utrzymaniem tych urządzeń,
- Opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji inwestycji dla potrzeb Rady Gminy i komisji Rady oraz Wójta,

Przyjmowanie i kontrola oraz opisywanie faktur pod względem merytorycznym, sporządzanie dokumentów PT i OT dotyczących zamknięcia inwestycji oraz przekazanie środków trwałych,

Uzgadnianie z referatem księgowości nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje na dzień 31 grudnia każdego roku,

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu i na terenie Gminy,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3)      dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

9)      podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

10)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy w Gnieźnie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Gniezno" w terminie

do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła