baner

Informacja o XXVIII Sesji Rady Gminy Gniezno

sesja_20200924Gniezno, dnia  17 września 2020 r.

 

Informacja

o XXVIII Sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 24 września 2020r. o godz.13.00. w Urzędzie Gminy, przy ul. Reymonta 9-11

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Wystąpienie Dyrektora Biura LGD „” Trakt Piastów”
8. Omówienie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Gminie Gniezno
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno
c) uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno od 1 września 2020r.
e) zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
g) zmiany uchwały Nr XXI/155/2020 z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego w Jankowie Dolnym,
i) wyrażenia  zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Piekary w trybie bezprzetargowym
j) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniezno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gniezno

10. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej z przygotowania szkół gminnych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXVIII sesji  Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki 

Sesja będzie się odbywała bez udziału gości. Osoby chcące zadać pytanie w punkcie „wolne wnioski i informacje” proszone są o przesłanie pytania do dnia 23 września br. na adres mailowy: m.szyda@ug.gniezno.internetdsl.pl lub skontaktowanie się z radnym ze swojego okręgu. Pytania będą przedstawione na sesji.

Transmisja z obrad będzie dostępna na : https://www.youtube.com/channel/UCespsW6zcbEvS4BbzGDOhfQ

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła