baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 17 czerwca 2021 r.

Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) podziału Gminy Gniezno na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4,
e) określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła