baner

Informacja o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 23 marca 2023 r.

Informacja o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Gniezno
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,
d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
e) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie bezprzetargowym,
f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego terenów stanowiących częściowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne,
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec,
j) rozpatrzenia skargi Pana P.S. z dnia 31 stycznia 2023 r.,
k) rozpatrzenia skargi Gnieźnieńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2023 r.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w 2022 r.
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/ Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła