baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 19 czerwca 2023 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXVI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXVI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXIII sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe Gminy Gniezno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Szczytniki Duchowne,
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej wsi Braciszewo, gmina Gniezno,
  g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz. nr ewid. 69, gmina Gniezno,
  h) nadania nazwy osiedla we wsi Dalki,
  i) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne.
 11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 12. Zapytania i wolne głosy.
 13. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Gminy Gniezno.                                                     

Przewodniczący Rady Gminy
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła