baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXXIV sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 21 marca 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu LXXIV sesji Rady Gminy Gniezno

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXIV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Prezentacja dotycząca Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,
  c) powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2024 roku,
  d) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2024 roku,
  e) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno,
  f) nadania nazwy osiedla we wsi Kalina,
  g) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
  h) realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,
  i) realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,
  j) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LXXI/565/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2024.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w 2023 roku.
 10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 11. Zapytania i wolne głosy.
 12. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Gminy Gniezno.

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
 /-/   Mariusz Nawrocki

UWAGA! AKTUALNE TRANSMISJE SESJI RADY GMINY DOSTĘPNE POD ADRESEM https://transmisja.esesja.pl/rggniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła