baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 10 grudnia 2021 r.

 

Informacja o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c)      ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
d)      uchwały budżetowej na 2022 rok,
e)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
f)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
g)      uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028.
h)      zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok,
i)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok,
j)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok
k)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok
l)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok.
m)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok,

5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Zapytania i wolne głosy.
7. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Gniezno.                                               

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła