baner

Informacja o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 17 lutego 2022 r.

 

Informacja o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie  się w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Omówienie koncepcji rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Gniezno.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
d) zmiany uchwały Nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
e) przystąpienia Gminy Gniezno do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,
f) zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu,
g) ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Zdziechowie,
h) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2022 roku,
i) powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2022 roku,
j) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”,
k) przyjęcia projektu „Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniezno na lata 2021-2032”,
l) odrzucenia spadku po Bogumile Dobrzyńskiej zmarłej w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Gnieźnie,
m) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno,
n) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo,
o) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo,
p) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany,
q) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec,
r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno,
s) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego terenów stanowiących częściowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne,
t) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica.

7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy Gniezno.                                               

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła