baner1

baner2

baner3

baner4

Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ZDZIECHOWIE

I. Organizator konkursu

1.       Organizatorem konkursu na opracowanie logo biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie

2.       Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Gniezno -  Maria Suplicka.

II. Cel i przedmiot konkursu

1.       Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Gminnej Biblioteki Publicznej.

2.       Logo wykorzystywane będzie przez bibliotekę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3.       Konkurs trwa od 20.05.2020 r. - 12.06.2020 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.       W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół Gminy Gniezno.

2.       Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3.       Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4.       Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5.       Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie.

6.       Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1.       Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2.       Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3.       Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: na formacie A5 należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4.       Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

a)      być czytelne i łatwe do zapamiętania,

b)      być łatwo identyfikowane z biblioteką

c)       wzbudzać pozytywne emocje,

d)      składać się :

  • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
  • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.        Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.       Prace należy składać podając:

  • imię i nazwisko,
  • szkołę i klasę

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.       Prace należy wysyłać w pliku „.jpeg" do nauczyciela odpowiadającego za konkurs z ramienia szkoły. Następnie nauczyciel prowadzący wysyła prace uczniów swojej szkoły na maila biblioteki: gbp.zdziechowa@idsl.pl

2.       Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.

3.       Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4.       Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1.       Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a)      zgodność projektu z danymi biblioteki,

b)      oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

c)       czytelność i funkcjonalność projektu,

d)      estetyka wykonania projektu.

2.       Zwycięskie prace zostaną wybrane przez trzyosobową Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.       W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2.       Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3.       Planowana data ogłoszenia wyników 19.06.2020 r.

4.       Wyniki zostaną zamieszczone na stronie biblioteki i przesłane dyrektorom szkół.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej edycji całości lub fragmentów zwycięskiej pracy.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła