baner1

baner2

baner3

baner4

Konsultacje Programu Ochrony Środowiska

Gniezno, dnia 16 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gniezno działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396  ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektów.

Powyższe dokumenty są wyłożone do wglądu w dniach od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia 7 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, Referat Ochrony Środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych (pokój nr 9), w godzinach pracy Urzędu.

Wersja elektroniczna dokumentów dostępna jest pod adresem: www.urzadgminy.gniezno.pl/bip.html w zakładce System informacji o środowisku / Program Ochrony Środowiska Gminy Gniezno.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w dniach od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia 7 lipca 2020 r. w następującej formie:

- pisemnej na adres: Urząd Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno;

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gniezno.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła