baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego - ZHP

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz. 1327) Gmina Gniezno może wesprzeć, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HUFIEC GNIEZNO, ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań, NIP 778-144-02-51 złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt: „Cztery strony świata" z zakresu: Dofinasowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2022r.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, do dnia 05 lipca 2022 r. do godz. 15:00

Wójt Gminy Gniezno
/-/
Maria Suplicka


- Informacja o ofercie ZHP

- Formularz zgłaszania uwag

- Oferta ZHP

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła