baner1

baner2

baner3

baner4

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02‑IZ.00‑30‑001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm), Gmina Gniezno z siedzibą przy ulicy Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

 

1.       Cel i opis projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

a)      Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b)      Wsparcie poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny, w szczególności usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

c)       Wsparcie tworzenia miejsc pobytu dziennego/pobytu całodobowego.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie poprzez: zaspokojenie potrzeb socjalnych i bytowych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, prowadzenie działań terapeutycznych, prowadzenie wsparcia indywidualnego specjalistycznego poprzez działalność m.in. psychologa, prawnika itp.

2.       Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Gniezno przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

 

3.       Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Opis dotychczasowej działalności potencjalnego partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia (w szczególności w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jeśli dotyczy) oraz działalności związanej z usługami społecznymi (załącznik nr 1).

b)      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. 2 (załącznik nr 1).

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem (załącznik nr 1).

d)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projekcie (załącznik nr 1)

e)      Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

f)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

g)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

h)      Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniami.

 

4.       Wymagania wobec partnera:

a)      Partner jest podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3. Ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

b)      Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

 

5.       Kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera:

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt 3 e - 3 g)

b) Opis dotychczasowej działalności potencjalnego partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia (zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jeśli dotyczy) oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 20 pkt

c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. 2. Max. 40 pkt.

d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 20 pkt.

e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 20 pkt.

 

6.       Termin składania ofert:

Oferta w formacie .doc, docx lub .pdf należy przesłać do dnia 03.09.2019 r. do godziny 8.00 na adres e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno (w przypadku ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu).

 

Treść ogłoszenia do pobrania wraz z załącznikiem (pdf)

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła