baner

Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 17 listopada 2022 r.

  Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LIX sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja dotycząca kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości gruntowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
  d) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2023 rok,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok,
  f)  zmiany uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  h) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym rodzice dowożą zamieszkałe na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawne  do szkół i przedszkoli, w roku szkolnym 2022/2023,
  i) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania,
  j) przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Zapytania i wolne głosy.
 8. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Gminy Gniezno.                                                          

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Drugie posiedzenie LIX sesji Rady Gminy Gniezno odbędzie się 29 listopada 2022 r. godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła