baner1

baner2

baner3

baner4

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Gniezno zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454) informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i  dostarczenie go do Urzędu Gminy Gniezno w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 roku. Druki zgłoszenia wysłane zostaną do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniezno. Pobrać je można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE”) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno - pokój nr 9. W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Wójt Gminy Gniezno będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Jednocześnie informuję, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowa oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Przypominam ponadto, iż zgodnie z Uchwałą nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno, Rozdział 4. § 16 ust. 3 „właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do przechowywania przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w celu okazania tych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli”.(pełna treść dokumentu - kliknij tutaj

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła